عملکرد پل گونه الیاف در ساختار بتن‌های الیافی

فلسفه کار بتن‌های مسلح شده به الیاف در شکل زیر توضیح داده شده است. الیاف کوتاه هنگامی که در بتن ظاهر می شوند، بر روی ترک های ریز همانند پل عمل می کنند. آنها موثرتر از الیاف بلند هستند زیرا تعداد آنها در مخلوط در حجم مشابه در مقایسه با الیاف بلند بیشتر است. در نتیجه مقاومت بتن را در فاز کششی اولیه افزایش می دهند. هنگامی که ریزترک ها به هم متصل می شوند و در نتیجه، ترک های بزرگ‌تر را شکل می‌دهند،

الیاف بلندتر شروع به فعال شدن می کنند و شروع به خنثی کردن رشد ترک می کنند. به این ترتیب بتن علیرغم تغییر شکل‌های دائمی در حال افزایش، قادر به مقاومت در برابر بار قابل توجهی است و در نتیجه شکل‌پذیری بتن بهبود می‌یابد. اثربخشی ترکیب الیاف کوتاه و الیاف بلند تایید شده است، به عبارت دیگر پس از ترکیب الیاف های کوتاه و بلند چقرمگی،  مقاومت فشاری،  مقاومت کششی و مقاومت خمشی بهبود یافته و جمعشدگی‌های ناشی از  خشک شدن کاهش می‌یابد.

مخلوط الیاف تأثیر مثبتی بر رفتار پس از ترک بتن دارد. علاوه بر این ثابت شده است که ترکیب الیاف منجر به افزایش مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته می شود. توجه به این نکته مهم است که نرخ بارگذاری بر منحنی‌های تنش-کرنش تأثیر دارد و به عبارت دیگر استحکام فشاری، چقرمگی، کرنش نهایی و مدول الاستیک با نرخ کرنش افزایش می‌یابد.