نام و نام خانوادگی: محمدحسین زاهد

سمت: مدیر فنی و مدیر تولید

تحصیلات: کارشناسی عمران

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه بیرجند

رزومه و سوابق شغلی:

  • کارشناس فنی و ناظر ابنیه در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق 1388 تا 1394